Borders – Urban Residencies 2016

[for English scroll down]

EGC LOGO OFFICIAL-1

Aron Rossman-Kiss, Szwajcaria/ Węgry
Okres rezydencji: 30 czerwca – 29 lipca 2016

Archiwa Doświadczania Granic
Artysta zaproponował mieszkańcom Lublina włączenie się w cykl spotkań i rozmów, gdzie uczestnicy stają się archiwistami, kuratorami, artystami, a zarazem przedmiotami prac. Podczas spotkań Aron dyskutował z mieszkańcami na temat ich relacji z Lublinem, doświadczeń poruszania się po mieście, granic miasta i ich historii o mieście Lublinie. W trakcie spotkań i swojego odkrywania miasta tworzył archiwum historii i zdjęć, które zaprezentował na koniec pobytu w Polsce. Wystawę można nadal oglądać w Domu Słów w Lublinie.

Dina Kobrosly, Liban
Okres rezydencji: 3 – 31 lipca 2016

Żywe lalki
Dina podczas swojej rezydencji przeprowadziła cykl warsztatów teatralnych, tworzenia marionetek z dziećmi z podwórka przy ul. Lubartowskiej a także z chętnymi rodzinami. Artystka chciała pokazać jak ożywić marionetkę i jak przy pomocy marionetek można budować historie. Uczestniczy warsztatów wspólnie tworzyli scenki teatralne na temat integracji, tolerancji i praw człowieka. Cele tego projektu obejmują zaangażowanie uczestników w proces twórczy i promowanie dobrego samopoczucia młodych uczestników poprzez wspieranie prezentacji, które biorą pod uwagę dziedzictwo Lublina

Ryo Ikeshiro, Wielka Brytania / Japonia
Okres rezydencji: 11 – 31 lipca 2016

Orkiestra Muzyki Noise Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Projekt miał na celu założenie grupy wykonującej muzykę i dźwięki eksperymentalne. Uczestnikami projektu byli podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” w Lublinie. Podczas warsztatów odbywających się w Ośrodku, uczestnicy  wykorzystywali różne środki, takie jak komputery, sprzęt analogowy i inne przedmioty lub nagrania terenowe, jako instrumenty do tworzenia dźwięków. Muzyka eksperymentalna i noise mają wielki potencjał, aby wzbogacać życie przez umożliwianie kreatywności i autoekspresji. Łączenie niekomercyjnych form muzyki z tymi, które mogą być wyłączone z pełnego obiegu. Projekt stanowił także wartościową próbę zbadania co jest właściwie możliwe do osiągnięcia poza otoczeniem, w którym żyją uczestnicy projektu i starał się kwestionować uprzedzenia względem osób z niepełnosprawnościami, ukazując ich potencjał do działań kreatywnych i eksperymentowania. Uczestnicy warsztatów wspólnie z opiekunami z Ośrodka zaprezentowali swoje umiejętności i eksperymentalne dźwięki na koncertach, które odbyły się w Galerii Labirynt oraz w Centrum Kultury w Lublinie.

Taisiia Melnyk, Ukraina
Okres rezydencji: 25 lipca – 21 sierpnia 2016

Ciało narodu
Projekt poprzez badanie związków między ludźmi miał na celu wzmocnić historyczne, międzyludzkie, kulturalne i etyczne relacje między Ukrainą a Polską. Taisiia przygotowała wystawę składającą się ze zdjęć zrobionych podczas jej performansu w Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie oraz zapisu video tego performance. W trakcie rezydencji zaprezentowała też peformans, który podsumował jej poszukiwania śladów relacji polsko-ukraińskich w Lublinie. Projekt artystyczny łączy miasta Ukrainy (Lwów, Kijów, Dniepropietrowsk, Odessa, Charków) i ludzi poprzez stworzenie „ciała narodu”, ale także promuje rozumienie, jedność ludzkiego ducha. Jest to badanie zmian i reakcji na ciele narodu.

Yulia Lashchuk, Ukraina / Polska
Okres rezydencji: 12 sierpnia – 9 września 2016

Jej granice
Projekt dotyczył 10 kobiet w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk, mieszkających w Lublinie: samotnej matki, studentki, kobiety niepełnosprawnej, bezdomnej, ofiary przemocy domowej, młodej samotnej matki, kobiety z problemem alkoholowym czy narkotykami, kobiety starszej, kobiety urodzonej w Lublinie. Wszystkie są inne, ale wszystkie coś łączy, coś głęboko skrywanego: granice. Granice, które zostały już przekroczone, lub które nigdy nie zostaną przekroczone. Prawdziwe i urojone, granice stworzone przez politykę, religię, strach, krytykę społeczną, kompleksy, dyskryminację itp. „Jej granice” to interdyscyplinarny projekt artystyczno-społeczny, który składał się z wywiadów z kobietami oraz ich wizualizacji historii o granicach przez nie tworzonych. Nazwa projektu oddaje kobiecość tematyki oraz percepcję granicy z punktu widzenia kobiety urodzonej w społeczeństwie patriarchalnym. Wystawa podsumowująca projekt Yulii odbyła się we wrześniu 2016 w Galerii Labirynt w Lublinie.

Oleksyi Salmanov, Ukraina
Okres rezydencji: 25 sierpnia – 27 września 2016

RV 3276
Podczas rezydencji Oleksyi stworzył 4 prace usytuowane na styku dwóch mediów – graffiti i sztuki performance. Jako element subkultury, graffiti nie odnosi się do szerszego grona odbiorców ugruntowanej sztuki, czy też „sztuki wysokiej”. Społeczność skupiona wokół graffiti jest raczej zamkniętą grupą ludzi posługujących się własnym językiem i kodem, które są zrozumiałe tylko wewnątrz grupy, a które przemawiają do członków subkultury na całym świecie. Performance jest jednym ze środków wyrazu „sztuki wysokiej”. Przemawia do każdego i stara się mieć jasny przekaz. Dlatego graffiti i performance w ujęciu metaforycznym są jak sekta i religia oficjalna. Celem wystawy, którą przygotował artysta było stworzenie nowego środka wyrazu, gdzie graffiti spotyka się ze sztuką performance.

Viktoria Khomenko, Ukraina
Okres rezydencji: 29 sierpnia – 25 września 2016

Bestiariusz
Wiktoria zaproponowała grupie dzieci w wieku 8-11 lat ze Świetlicy „Ciuchcia” w Lublinie stworzenie własnego filmu dokumentalnego. Dzieci mogły pracować w grupach i indywidualnie. Filmy miały opowiadać o ich marzeniach i sprawach, które są dla nich ważne. W trakcie warsztatów dzieci nauczyły się obsługi aparatów cyfrowych i wykorzystywania komórek do tworzenia filmów, poznały proces tworzenia filmu dokumentalnego. W rezultacie powstały 3 filmy nakręcone przez Karolinę, Jakuba, Olę oraz Natalię, które zmontowała Wiktoria.

*

Lokalni animatorzy kultury biorący udział w projekcie:
Arkadiusz Sławek, Katarzyna Pągowska, Agnieszka Robaczewska, Joanna Mądra, Marcin Butryn, Magdalena Łuczyn, Urszula Piłat, Rafał Dubas

Serdeczne podziękowania dla:
Centrum Kultury w Lublinie, Akademii Kreatywności, Punktu Kultury, Ośrodkowi Brama Grodzka – Teatr NN, Anny Bakiera, Cezarego Hunkiewicza, Włodzimierza Pawelca, Tomasza Kulczyńskiego, Mariusza Kulczyńskiego, Aliny Bąk, Magdaleny Krasuskiej, Kamila Filipowskiego, Tomasz Ślusarskiego, Marcina Pietruszy, Piotra Brożka, Ewy Molik, Katarzyny Plebańczyk, Małgorzaty Stanek, Agnieszki Żółkowskiej, Sylwii Janasz, Pauliny Pagi i Rafała Lisa.

Zrealizowano w ramach projektu Europe Grand Central finansowanego z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublin w ramach projekt Granice – rezydencje miejskie.

***

[ENG]

Aron Rossman-Kiss, Switzerland / Hungary
Residency period: 30 June – 29 July 2016

Bordersarchiving
The artist encouraged residents of Lublin to get involvement in a series of meetings and discussions, in which participants become archivists, curators, artists, and also objects of work. During the meetings, Aron discussed with residents about their relationship with Lublin, experiences of getting around the city, the city limits and their stories of the city of Lublin. During the meetings and his discovering of the city he created an archive of photos, which he presented at the end of his stay in Poland. The exhibition is still viewable at the House of Words in Lublin.

Dina Kobrosly, Lebanon
Residency Period: 3 – 31 July 2016

Living dolls
During her residence Dina conducted a series of theatre workshops on creating puppets with children from a courtyard at Lubartowska street as well as with families wishing to participate. The artist wanted to show how to animate a puppet, and how to build stories with the use of puppets. Participants of the workshop jointly created theatrical scenes about integration, tolerance and human rights. The objectives of this project include the involvement of participants in the creative process and promoting the well-being of young participants by those supporting presentations that take into account the heritage of Lublin.

Ryo Ikeshiro, Great Britain / Japan
Residency period: 11 – 31 July 2016

The Mental Health Noise Orchestra
The project aimed at founding a group performing experimental music and sounds with the mental disabled people from the Support Centre for Persons with Disabilities “Benjamin” in Lublin.  During the workshops, the participants have used different means, such as computers, analogue equipment and other items as well as field recordings, as instruments to create sounds. Experimental music and noise have a great potential to enrich lives by facilitating creativity and self-expression. The project was also a valuable attempt to investigate what the participants of the project are actually able to achieve outside the environment they live in and tried to question prejudice against people with disabilities, showing their potential for creative activities and experimentation.

Taisiia Melnyk, Ukraine
Residecy period: 25 July – 21 August 2016

The body of the country
The project’s aim was to strengthen the historical, interpersonal, cultural and ethical relations between Ukraine and Poland. Taisia prepared an exhibition consisting of photos taken during her performance at the Centre for Contemporary Art in Kiev and a video recording of the performance. During the residence she made a peformance, in which she showed the traces of Polish-Ukrainian relations in Lublin. The artistic project connects the cities of Ukraine and people through the creation of the “body of the country”, but also promotes understanding, unity of the human spirit. It is the study of changes and reactions on the body of the nation.

Yulia Lashchuk, Ukraine / Poland
Residency period: 12 August – 9 September 2016

Bord(h)ers
The project involved 10 women of different ages, from different backgrounds, living in Lublin: a single mothers, a student, a disabled woman, a homeless person, a victim of domestic violence, a young single mother, a woman with alcohol or drug related problems, an elderly woman and a woman born in Lublin. They are all different, but all have something in common, something deeply concealed: the borders. Borders that have already been crossed, or ones that will never be crossed. “Bord(h)ers” is an interdisciplinary artistic and social project, which consisted of interviews with women and visualizations of the story about the borders which they created. The name of the project reflects the femininity of the topic and the perception of the border from the point of view of a woman born in a patriarchal society.

Oleksyi Salmanov, Ukraine
Residency Period: 25 August – 27 September 2016

RV 3276
During the residence Oleksyi created 4 works from the borders of two media – graffiti and performance. As part of a subculture, graffiti doesn’t refer to a wider audience of established art, or “high art”. The graffiti community is a rather closed group of people who speak their own language and codes that are understandable only within the group. Performance is one of the means of expression of “high art”. It speaks to everyone and tries to have a clear message. Therefore graffiti and performance in metaphorical terms like a sect and an official religion.

Viktoria Khomenko, Ukraine
Residency period: 29 August – 25 September 2016

Bestiary
Wiktoria offered a group of children aged between 8 and 11 from “Ciuchcia” Youth club in Lublin to create their own documentary. The children could work in groups and individually. Films were to talk about their dreams and issues that are important to them. During the workshops, the children learned to use digital cameras and use the mobile phones to create movies, got to know the process of creating a documentary film. Three films were made as a result, shot by Karolina, Jakub, Ola and Natalia, edited by Wiktoria.

*
Local cultural animators involved in the project:
Arkadiusz Sławek, Katarzyna Pągowska, Agnieszka Robaczewska, Joanna Mądra, Marcin Butryn, Magdalena Łuczyn, Urszula Piłat, Rafał Dubas

Many thanks to:
Centre for Culture in Lublin, Akademia Kreatywności, Punkt Kultury, the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, Anna Bakiera, Cezary Hunkiewicz, Włodzimierz Paweled, Tomasz Kulczyńskiego, Mariusza Kulczyński, Alina Bąk, Magdalena Krasuska, Kamil Filipowski, Marcin Pietrusza, Tomasz Ślusarski, Piotr Brożek, Ewa Molik, Katarzyna Plebańczyk, Małgorzata Stanek, Agnieszka Żółkowska, Sylwia Janasz, Paulina Paga and Rafał Lis.

Co-funded by the Crerative Europe programme of the European Union in the frame of the Europe grand Central proejct.

Co- funded by the City of Lublin in the frame of the Borders – urban residencies project

 

belka-lss-2016

 

Advertisements