Kawałek po kawałku / Piece by piece

 

QZ1_5333

fot. Marcin Pietrusza

[for English scroll down]

Spacer rowerowy: „Kawałek po kawałku”, oprowadzają: Rafał Lis i Paulina Garbiec (Społeczna Pracownia Mozaiki)

Start: Dworzec Główny PKS przy wejściu głównym

Terminy:
15 sierpnia, g. 15:00 – 18:00
19 sierpnia, g. 15:00 – 18:00
20 sierpnia, g. 15:00 – 18:00
13 września, g. 17:00 – 20:00 ODWOŁANY!!!
16 września, g. 15:00 – 18:00

Zapisy: 081 533 08 18 lub sekretariat@warsztatykultury.pl

Udział w spacerach jest bezpłatny

UWAGA!
Osoby nieletnie uczestniczą w spacerach tylko z opiekunami
Rowery we własnym zakresie, można wypożyczyć ze stacji Lubelskich Rowerów Miejskich
Można zapisywać grupy maksymalnie do 15 osób
Oprowadzanie jest także możliwe w j. angielskim
Na prośbę zorganizowanej grupy jesteśmy w stanie dopasować inny termin i godzinę oprowadzania.
Rezerwacje grupowe i w j. angielskim prosimy o kontakt: nr +48 889 344 148 lub a.will@warsztatykultury.pl

Trasa przejazdu rowerowego szlakiem wybranych lubelskich realizacji mozaikarskich to przyczynek do dyskusji o powojennym modernizmie i roli sztuki w przestrzeni publicznej. To zaproszenie do indywidualnych poszukiwań mozaik, które znajdują się w mieście. Zarówno tych powstałych w czasach PRL-u, jak i wykonywanych współcześnie.
Podczas przejazdu uczestnicy zapoznają się z mozaikarskimi dekoracjami architektonicznymi zlokalizowanymi głównie na budynkach użyteczności publicznej w centralnej części Lublina. To bardzo różnorodne prace, niektóre wyeksponowane, inne tak mocno wpisane w strukturę budynku, że stanowią z nim nierozerwalną całość. Poszczególne realizacje reprezentują wiele technik, tematów i materiałów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać znaczenie dekoracji architektonicznych w budynkach modernistycznych, otrzymają informację na temat kontekstu ich powstawania oraz zostaną uwrażliwieni na problem braku ochrony tego fragmentu dziedzictwa kultury.

Główne punkty spaceru: Dworzec Główny PKS, ZPiT “Lublin”, kampus uniwersytecki UMCS, wieżowiec przy al. Piłsudskiego, osiedle im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

Społeczna Pracownia Mozaiki to niezależny kolektyw artystyczny, którego głównym polem działania jest współtworzenie z lokalnymi społecznościami mozaik w przestrzeni publicznej. Pracownia jest miejscem, gdzie powstają nowe realizacje, gdzie dużo dyskutuje się o mozaikach, które już istnieją, o przestrzeni wspólnej i jakości życia w mieście. Naczelną zasadą Pracowni jest praca z ludźmi i dla ludźmi, a powstające prace są pretekstem do wspólnych działań i rozmów o konkretnej części miasta i jej mieszkańcach.

LisPracownię tworzą:
Paulina Garbiec – z wykształcenia architekt krajobrazu. Zajmuje się mozaiką artystyczną. W autorskiej twórczości inspiruję się mikroświatem i procesami zachodzącymi w świecie roślin.
Rafał Lis – historyk sztuki i animator. Pomysłodawca Społecznej Pracowni Mozaiki. Współpracownik organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

 

 

 

Kawałek po kawałku_mapa

Projekt realizowany ze środków Miasta Lublin jako element programu obchodów Wielkiego Jubileuszu 700 lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

Bezpieczny przejazd trasą rowerową zapewnia Porozumienie Rowerowe Lublin

*

[ENG]

Bike tour: „Piece by piece”, guides: Rafał Lisr and Paulina Grabiec ( Społeczna Pracownia Mozaiki)

Start: Central Bus Station by the main entrance

Schedule:
15 August 15:00 – 18:00
19 August 15:00 – 18:00
20 August 15:00 – 18:00
13 September 17:00 – 20:00
16 September 15:00 – 18:00

Registration: T: +48 889 344 148 or a.will@warsztatykultury.pl

All walks are free

PLEASE NOTE!
Minors can take part in the walks only with guardians
Group registrations cannot exceed 15 people per group
Upon request from an organized group, we can arrange a different date and time for the tour

The route will take us along selected Lublin mosaic projects. It provides an impetus to discuss post-war modernism and the role of art in public space. It’s an invitation to look for mosaics that can be found in the city, both those created in the People’s Republic of Poland and those made in contemporary times. During the tour, the participants will get acquainted with mosaic architectural decorations, located mostly on public buildings in the centre of Lublin. The works are very varied, some of them visibly on display, others strongly embedded into the building to the point they form an integral whole. Individual projects represent a variety of techniques, themes and materials. The participants will have a chance to get acquainted with the meaning of architectural decorations for modernist building, learn about the context in which they were built and become aware of the lack pf protection given to this area of cultural legacy.

Main stops: Central bus Station, Folk Song & DanceEnsemble “Lublin”, MCSU university campus, skyscraper at Pilsudskiego street, Juliusz Słowacki estate in Lublin

Społeczna Pracownia Mozaiki / Mosaic Social Studio is an independent art collective, whose main area of activity is working with local communities to create mosaics in public space. They create new projects, hold discussions about mosaics that already exist, about shared spaces and the quality of life in the city. The Studio’s main principle is working with people and for people, and works that are created provide a pretext for joint activities and discussions about specific parts of the city and their residents.
The Mosaic Social Studio consists of:

Paulina Garbiec – landscape architect by education. She is involved in artistic mosaic. In her original work, she is inspired by the microcosm and processes occurring in the world of plants.

Rafał Lis – art and animator. The mastermind behind the Mosaic Social Studio. He is an associate of ngos and cultural institutions.

The project is funded by the City of Lublin as part of the celebrations f the Grand Jubilee of the 700th anniversary of granting the city charter to Lublin

The safety of the tour is assured by Porozumienie Rowerowe Lublin

belka - 1
Advertisements