TERYTORIA / TERRITORIES

lss LOGO 5

[scroll down for English]

Lublin, stolica województwa lubelskiego leżąca 160 km na południowy wschód od Warszawy, jest największym miastem wschodniej Polski, z liczbą mieszkańców sięgającą 350 tysięcy. W 1317 roku Lublin uzyskał prawa miejskie i odtąd przez wieki odgrywał znaczącą rolę w historii Polski jako miasto handlowe, siedziba władzy politycznej i sądowniczej oraz jako centrum nauki, duchowości i kultury. Od roku 1795, po III rozbiorze Polski, Lublin znalazł się w granicach Austrii, a od roku 1815 pod panowaniem rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku miasto stało się siedzibą Rządu Tymczasowego; podobna sytuacja miała miejsce po wyzwoleniu w roku 1944. W czasie okupacji hitlerowskiej zagładzie uległa liczna społeczność lubelskich Żydów, a na peryferiach miasta, na Majdanku, powstał obóz koncentracyjny.

Dzisiejszy Lublin to duży ośrodek edukacyjny z licznymi uczelniami publicznymi i prywatnymi, kształcącymi około 100 tysięcy studentów. Podczas gdy rozwinięty w czasach PRL-u przemysł ciężki po roku 1989 uległ znacznej redukcji bądź likwidacji, dynamicznie wzrosła liczba małych i średnich przedsiębiorstw, mimo stosunkowo wysokiego bezrobocia (10%) i niższych płac, w porównaniu z innymi dużymi miastami Polski. Intensywne kontakty z sąsiednimi regionami Białorusi i Ukrainy, rozwinięte po upadku ZSRR, zostały nieco ograniczone po wejściu Polski do strefy Schengen; dziś, dzięki inicjatywie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej ponownie ulegają one wzmocnieniu. Bogata infrastruktura kulturalna Lublina i znaczny wzrost wydatków na kulturę przewidzianych w budżecie miejskim gwarantują przez cały rok szeroką ofertę kulturalną. Zachowane w niezmienionym stanie i stale rewitalizowane Stare Miasto oraz zasobny w skarby kultury i przyrody region czynią z Lublina i Lubelszczyzny krainę o ogromnym potencjale turystycznym. Co więcej, na najbliższe lata zaplanowano inwestycje na poziomie blisko 600 mln euro, które mają poprawić dostępność miasta m.in. poprzez budowę zintegrowanego systemu transportu.

Dzielnice:

Kalinowszczyzna

Tatary

LSM

***

[ENG]

Lublin is the capital of the Lublin region and is the largest city in eastern Poland with a population of 350,000. It is located 160 km southeast of Warsaw. In 1317 Lublin was granted city rights and throughout the centuries it has played a prominent role as a commercial town, as a seat of political and juridical power, and as a centre of learning, spirituality, publishing and education. After the 3rd partition of Poland in 1795 Lublin was under Austrian rule; after 1815 the region spent nearly a century under Russian rule. When an independent Poland was reconstituted in 1918, the city became the seat of provisional government, a position it held and again following Poland’s liberation in 1944. During the Nazi occupation, Lublin’s large Jewish population was murdered. The former Nazi concentration and death camp Majdanek, now a State Museum, is on the outskirts of the city.

Today Lublin is home to a large concentration of public and private universities and institutions of higher learning, with a student population of about 100,000. Although the heavy industry developed during communism slid into decline and liquidation after 1989, there is currently a growth of small and medium scale enterprises; yet, unemployment is relatively high (10%) and the wages are lower than in comparable Polish cities. Ties with the adjacent regions of Belarus and Ukraine, developed after the collapse of the USSR, have been curbed to some extent by the Schengen border regime but at the same time have been reinforced by the EU Eastern Partnership initiative. Lublin’s rich cultural infrastructure and rising growth of the municipal cultural budget ensure an abundance of cultural events and services throughout the year. With a well-preserved and newly restored Old Town, along with a region rich in cultural heritage and natural beauty. Lublin and its surroundings offer tremendous tourist potential. The city is investing over EUR 600 million in the coming years to improve accessibility, including an integrated public transport system, double-lane highways and ring roads, a new airport and a train connection, as well as major cultural facilities.

Districts:

Kalinowszczyzna

Tatary

LSM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s